Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 Drukuj

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych będzie w dniach 07.03 – 31.03 w godz. 8.00 – 16.00.

Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu w Skrzyszowie
 na rok szkolny 2017/2018.

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu nr 10/2017 Wójta Gminy Ostrów sprawie ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/18 do publicznych przedszkoli oraz Uchwale Nr XXXII/155/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Skrzyszowie lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola w Skrzyszowie na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 5 lat, czyli urodzone w latach 2012 – 2014 .

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA:

 1. 1.W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Ostrów.
 2. 2.W przypadku,liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
 • §wielodzietność rodziny kandydata,
 • §niepełnosprawność kandydata,
 • §niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • §niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • §niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • §samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • §objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. 3.Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.
 2. 4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

- Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe na terenie gminy Ostrów, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, położone w odległości 3 km. od miejsca zamieszkania- 10 pkt.

 

- Dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo i studiują/uczą się/ w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą- 8 pkt.

 

- Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje zawodowo , studiuje /uczy się/ w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą- 5 pkt.

 

- Dziecko, którego rodzeństwo  kontynuuje edukację przedszkolną w wybranym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, lub naukę w szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny- 4 pkt.

 

- Liczba zadeklarowanych godzin pobytu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie- 1 pkt.

 

 

 1. 5.Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
 2. 6.Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Ostrów

 

 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

 

     1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

 

 1. 2.Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 2. 3.Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 3. 4.Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
 4. 5.Dokumenty mogą być składane także w kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 5. 6.Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnejskładanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 

 1. 1)Od 01.03.2017 r.- 7.03.2017 r.-składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018
 2. 2)Od 07.03.2017 r.- 31.03.2017 r.– Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 3)Od 4.04- 7.04.2017 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/Dz.U z 2016 r. poz.1943 ze zm./
 4. 4)13.04.2017 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 1. 5)Od 18.04-21.04.2017 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 2. 6)25.04.2017 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

ODWOŁANIA:

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe: 

-do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych, rodzic/opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

- do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

UWAGI KOŃCOWE

 1. 1.Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. 2.Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętychprzedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.
 3. 3.Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Ostrómożna przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Ostrów  jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 4. 4.W terminie 18 – 21kwietnia 2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
 5. 5.Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2017/18. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje sięzwolnione.